top of page
mit-bindingsvaerkshus-790x527.jpeg

Køb bogen til et Netværksmøde

Bogen kan købes på et Netværksmøde for kr. 300,- inkl. moms.

Eller bestil bogen herunder og få den tilsendt

Send en bestilling via formen nedenfor og få bogen tilsendt via Post Danmark.
Bogen koster kr. 300,- inkl. moms.


Dertil kommer forsendelse, som er et fast beløb på kr. 70,-
I alt kr. 370,- inkl. moms.

Bogen
Mit Bindingsværkshus

Bogen er en afrapportering af det 3-årige fondsstøttede projekt (2017-2020): Det danske bindingsværkshus – før, nu og i fremtiden.

Bogen er på 285 sider og koster kr. 300,- inkl. moms.

 

Bogen behandler både de forskellige typer danske landbindingsværkshuse og deres kulturhistorie og særlige konstruktioner og indretninger. Herunder et ikke tidligere behandlet emne i dansk bindingsværks-litteratur om lerklinede tavl og andre former for tavl med ubrændt ler, samt disses fordele og ulemper. Bybindingsværkshusene beskrives også og trækkes arkitektonisk og kulturhistorisk, over nationalromantikkens bindingsværk til ’nationalsindet’ bindingsværk fra 1920-erne og 30-erne. Et kapitel handler om ’Bræddebeklædt bindingsværk’, der tager sin begyndelse her i landet med ’kanonbådsskurene’ i 1810-erne og slutter med indførelsen af sømbeslagene i 1960-erne. Bogen spørger også: Kan vi bygge helt nye bygninger i bindingsværk i dag – uden sømbeslag, der jo gør, at husene ikke holder ret længe. Der vises et aktuelt eksempel på en prototype på et nyt bulhus af egetræ, udført med fuldautomatiske, såkaldte CNC-fræsede samlinger, træ med træ, uden jernbeslag.

Bogen handler naturligvis også om vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af bindingsværk.

Se bogens INDHOLDSFORTEGNELSE her

Litteratur om bindingsværk

Koordinerede informationsmaterialer om vedligeholdelse og istandsættelse af bindingsværk på internettet fra myndigheder og viden-centre.

 

Slots- og Kulturstyrelsen:
Information om Bygningsbevaring 2014 (Søren Vadstrup, red.)

 • Egnsbyggeskik på landet (H.H. Engqvist og Søren Vadstrup)

 • Træ til husbygning (Niels Holger Larsen)

 • Reparation af råd- og svampeskader (Nik. Hyllestad, m.fl.)

 • Reparation af bindingsværk (Niels Holger Larsen)

 • Overfladebehandling af udvendigt træværk (Søren Vadstrup, m.fl.)

 • Mørtel og puds (Søren Vadstrup, m.fl.)

 • Overfladebehandling af udvendigt murværk og puds (Søren Vadstrup m.fl.)

 • Kalkning (Søren Vadstrup, m.fl.)

 • Efterisolering af bindingsværksvægge (Søren Lundqvist)

 • Brandsikring af stråtage (Søren Vadstrup)

 

Københavns kommune:

 

Center for Bygninger, Konstruktion.
https://docplayer.dk/22396411-Center-for-bygninger-konstruktion.html

 • Notat: Bindingsværksvægge. DATO: 20. oktober 2005. REV.: 8. februar 2016

Center for Bygninger, Konstruktion (2005):

 • Notat: Hvis du vil fjerne en væg.

 

Center for Bygningsbevaring i Raadvad:
https://www.bygningsbevaring.dk/bindingsvark (forf. Søren Vadstrup)

 • Bindingsværkshuse i Danmark

 • Istandsættelse af bindingsværk

 • Vedligeholdelse af bindingsværk

 • Efterisolering af bindingsværk

 • Bindingsværk med ubrændte lersten

 • Lægning af pigstenskanter

 • Kaseinfarve

 

Litteratur om bindingsværk:

Bech-Andersen, Jørgen: ÆGTE HUSSVAMP og svamp i huse. Hussvamp Laboratoriet 1991.

Benzon, Gorm: Gammelt dansk bindingsværk. Realkredit Danmark 1984

Benzon, Gorm: Egnsbindingsværk i Danmark. Realkredit Danmark 1985

Christensen John Kronborg: Gotlandske Bulhuse. I: Arkitektur Studier tilegnet Hans Henrik Engqvist. Arkitektens Forlag, 1979.

Clemmensen, Mogens: BULHUSE. Studier over gammel dansk træbygningskunst. København 1937

Dahl, Børge: Gammelt værktøj. En beskrivelse af gammelt værktøj til træbearbejdning i det 18. og 19. århundrede. Ledreborg Tømrerhandel A/S, Roskilde 1973-74. genoptryk 1985

Engelmark, Jesper: Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900. SBI, København 1983. (s. 175-180)

Engquist, Hans Henrik; Læsø Byggeskik. Fra Nationalmussets arbejdsmark, 1944.

Engqvist, Hans Henrik: Aalborg Bindingsværk. Historisk Samfund for Aalborg Amt, 1968.

Eybye, Birgitte Tanderup: Aisle-truss houses of Northern Jutland: Strategies for sustainable design. Phd-afhandling på Arkitektskolen i Aarhus. September 2014.

Gnutzmann, Johannes Emil: Lærebog i Husbygning, København 1888.

Herholdt, Johan Daniel: Veiledning i husbygningskunst. Otto Schwartz Forlag. København 1875.

Hertel, H. (red.): Teknisk håndbog for Tømrere. København 1946.

Huth, G. von: Træforbindelser. 164 eksempler på træforbindelser for brædder, planker og tømmer. København 1896. 2. oplag 1928

Hyllestad, Nikolaj: Tre bulhuse. En bygningsarkæologisk undersøgelse af Ørby 20. 2018.
Slots- og Kulturstyrelsen 2018 (pdf – e-udgave)

Hvass, Steen: Årtusinders landsby. SKALK nr. 3, 1984 side 20-30

Kayser, Kjeld: Københavner Bindingsværk. København 1985. Nationalmuseets Købstadundersøgelser.

Jensen, Chr. Axel: Dansk Bindingsværk i Renæssancetiden. Dets Forhistorie, Teknik og Dekoration.
C. E. Gads Forlag, København 1933

Jensen, Niels Erik og Ganshorn, Jørgen: Om byggeskik og vedligeholdelse. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen 1983

Jensen, Niels Erik og Ganshorn, Jørgen: Randers Bindingsværk.
Randers Amts Historiske Samfund, 1987.

Jessen, C v. m.fl.: Landhuset. Byggeskik og egnspræg. Gyldendal 1975. side 18-19

Jessen, C.v. m.fl: Byhuset. Byggeskik i købstaden. Gyldendal 1980. side 116 – 127

Kolderup, Edvard : Haandbog i husbygningskunst. Kristiania 1891.

Kristensen, Eske: Tømrerarbejde. I: Gregor Paulsson (red.): Tømrer- og Bygningssnedkerarbejde. Håndværkets Bog, Egmont H. Petersens Hofbogtrykkeri, København 1940.

Kristiansen, Kaare: Husbygningslære. Bind 1-2. Bind II: Tømrerarbejde. Jul. Gjellerups Forlag. København 1920.

Kristiansen, Mette Svart: Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år. Jysk Arkæologisk Selskab, 2006

Langberg, Harald: Danmarks Bygningskultur, En Historisk Oversigt,
Bind I og II København : Gyldendal, 1955.

Langberg, Harald: Skorstenspiber. Arkitektens Forlag, København 1968.

Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet. Bornholms Museum 1983

Leigaard, Inger: Vinkelgården. SKALK nr. 2, 2014, side 26-30.

Lerche, Grith: Bøndergårde i Danmark 1789-90. Byggeskik på Landboreformernes tid. Landbohistorisk Selskab. 1987 278

Linné, Carl von: Carl von Linnés Skaanske Resa år 1749. Wahlström & Widstrand 2017.
Fra dagbogen den 23. maj, 5. juni, 19. juni, 2. juli, 15.juli 1749

Lægring, Kasper og Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. Bianco Luno 2010.

Mejborg, Reinhold: Gamle Danske Hjem. N. C. Roms Forlagsforretning, 1888.

Mikkelsen, Hans: Bulhuse – 50 år efter Clemmensen. I: Medeltidesarkeologisk Tidsskrift. – 1987.

Millech, Knud og Kay Fisker: Danske arkitekturstrømninger 1850 – 1950.
Østifternes Kreditforening, København 1951 (fotografisk genoptryk 1977)

Neubert, Gerd og Karsten Vibild: Gamle sjællandske bondehuse. 1975

Ordbog over det danske sprog (ODS) – diverse opslag.

Porsmose, Erland: Danske landsbyer. Gyldendal 2008

Rasmussen, Daniel: Husbygning. Odense 1929.

Roesdahl, Else (red.): Bolig og familie i Danmarks Middelalder. Jysk Arkæologisk Selskab, 2003

Rom, Niels Christian: Dansk Landbohusflid. N. C. Roms Forlag 1877.

Skougaard, Mette: Bonden bygger. Om opførelsen af bindingsværkshuse i det gamle landbosamfund. Nationalmuseet, 1985.

Steensberg, Axel: Gamle Danske Bøndergaarde. P. Haase & Søns Forlag, København 1943.

Steensberg, Axel: Den Danske Bondegård. Forum, 2. udgave, København 1974.

Stoklund, Bjarne; Tækket med tang. SKALK nr. 3 1960, side 12-15.

Stoklund, Bjarne; Læsøgården på Frilandsmuseet, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1962. s. 20-24

Stoklund, Bjarne: Bondegård og byggeskik før 1850. DHF. 1980. Stoklund,

Bjarne: Huset og skoven. Et sjællandsk husmandshus og dets beboere gennem 300 år. Wormianum 1980 279

Stoklund, Bjarne: Nordatlantisk byggeskik. Kontinuitet og forandring 9.-19. årh. Københavns Universitet. Institut for Europæiske Folkelivsforskning (IEF) Arbejdspapir 1/1987.

Sturlason, Snorre: Kongesagaer. Oversat af Gustav Storm. Christiania 1900 (s. 651. Olav Kyrres Saga)

Søndergaard, Steffen M.: Ribes Huse. I: ’Ribe Bys Historie 2, 1520 – 1850’. Dansk Center for Byhistorie og Esbjerg Kommune, 2010.

Thaulow, E.: Træ og træets bearbejdning. Forelæsninger på den Polytekniske Læreanstalt. Kbh. 1912

Vadstrup, Søren: Vikingernes skibsbygningsværktøj. I: ”Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1994” (side 100-123)

Vadstrup, Søren: Træbeklædning. Historie og vedligeholdelse. Landsforeningen By og Land, 2000

Vadstrup, Søren: Huse med sjæl. Om nænsom istandsættelse og bevaringsmæssig forbedring af ældre bygninger. Gyldendal 2004.

Vadstrup, Søren: ’Bygningstømmeret’. I: Kristiansen, Mette Svart: Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år. Jysk Arkæologisk Selskab, 2006.

Vadstrup, Søren: Vedligeholdelse og istandsættelse af bindingsværk. STRÅTAG nr. 16 juni 2006.

Vadstrup, Søren: Glæder og sorger med lervægge. BY & LAND nr. 71 juni 2006.

Vadstrup, Søren: Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier. Socialministeriet 2006

Vadstrup, Søren og Katrine Martensen-Larsen: Sommerhuset – indretning, reparation og vedligeholdelse. Gyldendal 2008

Vadstrup, Søren: Mit bevaringsværdige hus i Fredensborg. Fredensborg Bevaringsforening 2010

Vadstrup, Søren (red. + opdatering): Kulturstyrelsens ’Information om Bygningsbevaring 2014 (2014).

Vadstrup, Søren: Byhuset. Historie, bevaring, istandsættelse. København 2014

Vadstrup, Søren: Byggeteknik: Murværk, bindingsværk, curtain wall, lervægge. I: Harlang og Algreen-Petersen (red.): ’Om Bygningskulturens Transformation. Copenhagen 2015. (side 312 – 444)

Vadstrup, Søren: Never waste a good Crisis. Sustainability in the wake of an energy crisis. I: (Algreen-Petersen, Bak-Andersen and Harlang (ed.): Robust – Reflections on Resilient Architec-ture. Copenhagen 2017.( Page 74 – 80).

Vadstrup, Søren: Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde…Energikriserne i Danmark i 1770- erne og 1970-erne. I: Vadstrup, Søren: Vedvarende holdbarhed. Bæredygtighed og cirkulær økonomi for bygninger (2018) side 81-86. www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Bindingsværk – før, nu og i fremtiden. I: TRÆ. Byggeri, Energi, Miljø. juni 2017. Dansk Byggeri. Træsektionen. Side 22-32.

Vadstrup, Søren: Bindingsværk – før, nu og i fremtiden. I: By&Land nr. 3, 2017. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Vadstrup, Søren: Gode råd om Bindingsværk: Folder 2017. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Vadstrup, Søren: Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier (2018) Se: www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold (2018) Se: www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Vedvarende holdbarhed. Bæredygtighed og cirkulær økonomi for bygninger (2018) Se: www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Genius Loci. Bygningskulturens immaterieller kulturarv (2018) Se: www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Bygningen som kundskabskilde ved restaurering og transformation (2018) Se: www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Håndværk og Bygningsrestaurering. Forskning og ny viden om istandsættelse af ældre bygninger. (2018). Se: www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren, AALBORGHUS SLOT Analyse og Værdisætning samt anbefalinger. Aalborg kommune, december 2018 (Center for Bygningsbevaring) (pdf – e-udgave) Kan findes ved at søge på: “AALBORGHUS SLOT Analyse og Værdisætning samt anbefalinger” på Google eller på www.aalborg.dk

Vadstrup, Søren: Styrtrumshuset. Det danske landbindingsværkshus immaterielle kulturarv.(2019) www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren ‘Hurl Place’ The intangible heritage of the timber-framed farmhouse. I: Harlang m.fl. (red.): ’Hands On – the Value of Building Culture’. Copenhagen 2020. (s. 48-62).

Vadstrup, Søren: Det sjællandske landbindingsværkshus I: Brandt, Troels m.fl. (red.): ’Naturpark Mølleåen – Geologi, natur og historie omkring Øvre Mølleå’. (2020) Side 209-219.

Vadstrup, Søren: Det sjællandske landbindingsværkshus (www.bevardithus.dk)

Vadstrup, Søren: Kropsmål på bindingsværk – og nummerering og rejsning af bindingsværk. www.bevardithus.dk

Vadstrup, Søren: Akantusbladet i dansk byggeskik. (www.bevardithus.dk) (

Zangenberg, Halvor: Danske Bøndergaarde. Grundplaner og Konstruktioner. Danmarks Folkeminder Nr. 31; København 1925.

Zangenberg, Halvor: Egnsbeskrivelser i ”Turistforeningen Danmarks Årbøger” i 1925-27, 1929-37 og 1939.

 

Bygningsregistranter:
med bindingsværks-miljøer udgivet af Nationalmuseet, Fredningsstyrelsen, m.fl.

Rønne. Det Særlige Bygningssyn (Nationalmuseet). 1967

Øen Nyord. Fonden for Bygnings- og Landskabskultur. 1968

Ribe. Hans Henrik Engqvist. 1969

Svaneke. Nationalmuseet. 1969

Ebeltoft.Nationalmuseet. 1970

Viby på Hindsholm. Det Særlige Bygningssyn, Jens Christian Varming. 1971

Helsingør. Nationalmuseet. 1973

Faaborg. Nationalmuseet. 1974

Ærøskøbing. Nationalmuseet. 1975

Nordby på Samsø. Nationalmuseet. 1978

Dragør. Nationalmuseet. 1978

Huse i Skagen I+II. Fredningsstyrelsen 1981-82

Huse i Haderslev I+II. Fredningsstyrelsen 1982

Nysted. Fredningsstyrelsen 1982

Sorø. Nationalmuseet 1982

Kalundborg. Fredningsstyrelsen. 1983

Strynø. Nationalmuseet. 1984

Husene i Hesnæs. Fredningsstyrelsen 1984.

Maribo. Fredningsstyrelsen. 1985

Møgeltønder. Fredningsstyrelsen 1985

Fynske Bøndergårde. Planstyrelsen. 1989 (Duplikeret)

 

Andet:

Kulturarvsstyrelsen: Vadehavet. Kulturarvsatlas 2007. (med bidrag af SV) Kan findes ved at søge på “Vadehavet Kulturarv Atlas” på Google

Kulturarvsstyrelsen: Vadehavet. Kulturarvsatlas 2007. Bebyggede strukturer. Niveau 4: Byggeskik og Bygningstyper (med bidrag af SV) Kan findes ved at søge på “Vadehavet Kulturarv Atlas” på Google

bottom of page